• Wellness & Happiness
  • ภายใต้อ้อมกอดแห่งขุนเขา

กองพัฒน @ ม.พะเยา

พวกเราเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ให้บริการและสวัสดิการแก่นิสิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง ส่งเสริมให้นิสิตที่มีความพิการสามารถเข้าถึงระบบการเรียนการสอนได้อย่างเท่าเทียมกับนิสิตปกติ ด้วยการให้ความช่วยเหลือตามลักษณะเฉพาะของแต่ละความพิการและความต้องการที่จำเป็น

Upcoming Events

ปฏิทินกิจกรรม

กิจกรรมสำคัญ เพื่อให้บริการและจัดสวัสดิการ สำหรับนิสิต

Wellness & Happiness

บริการและสวัสดิการนิสิต

เพื่อให้นิสิตสามารถใช้ชีวิตอยู่ในมหาวิทยาลัยพะเยาได้อย่างมีความสุข

บริการและสวัสดิการที่จำเป็น สำหรับนิสิตพิการ

บริการและการช่วยเหลือ สำหรับนิสิตผู้กู้ยืม (กยศ.)

บริการและการช่วยเหลือ สำหรับนิสิตที่ได้รับทุนการศึกษาประเภททุนให้เปล่า

สวัสดิการเงินช่วยเหลือ กรณีประสบอุบัติเหตุ อุบัติภัย และการเสียชีวิต

บริการและสวัสดิการ สำหรับนิสิตที่พักอาศัยหอพักภายในมหาวิทยาลัย

บริการและอำนวยความสะดวกการแจ้งย้ายที่อยู่ / ข้อมูลทะเบียนราษฎร์นิสิต

บริการสระว่ายน้ำ สนามกีฬา และพื้นที่สำหรับการออกกำลังกาย

บริการให้คำปรึกษาปัญหาด้านสุขภาพจิต ให้กับนิสิตและบุคลากร โดยนักจิตวิทยาคลินิก

สวัสดิการด้านการส่งเสริม ป้องกัน ฟื้นฟูปัญหาสุขภาพกายของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา

บริการและพัฒนานิสิตในการเตรียมตัวให้มีความพร้อมเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงาน

การรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

Our Latest Events

กิจกรรมการให้บริการ/สวัสดิการ

ร่วมติดตามข่าวสาร เพื่อให้เราใกล้ชิดกันมากขึ้น

University of Phayao : Wisdom for Community Empowerment