ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกลุ่มบริหารจัดการสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างมืออาชีพ หลักสูตร Power BI

 
          เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา นางสาวอำนวยพร ขัติวงศ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกลุ่มบริหารจัดการสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างมืออาชีพ หลักสูตร Power BI จัดโดย กองการเจ้าหน้าที่ ร่วมกับ CITCOMS UP ณ ไร่ภูกลองฮิลล์ จังหวัดพะเยา
          ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มอบให้ รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราภรณ์ ดวงใจ ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ซึ่งในหลักสูตรฯ ได้มีการบรรยายและกิจกรรมฝึกปฏิบัติ โดยทีมวิทยากรจากศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นำโดย นายพลรบ สวัสดี ผู้อำนวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งเป็นการอบรมเกี่ยวกับเทคนิคและวิธีการใช้งาน รวมทั้งการฝึกปฏิบัติ (Workshop) การใช้โปรแกรม Power BI ในการนำเสนอข้อมูลที่มาจากการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ


ขอบคุณภาพและข่าวจากกองการเจ้าหน้าที่177   29/6/2566 11:54:41   

University of Phayao : Wisdom for Community Empowerment