บริการและสวัสดิการนิสิต

Edua

พัฒนาคุณภาพนิสิตพิการ

บริการและสวัสดิการที่จำเป็น สำหรับนิสิตพิการ

Edua

การกู้ยืมเพื่อการศึกษา

บริการและการช่วยเหลือ สำหรับนิสิตผู้กู้ยืม (กยศ.)

Edua

ทุนการศึกษา

บริการและการช่วยเหลือ สำหรับนิสิตที่ได้รับทุนการศึกษาประเภททุนให้เปล่า

Edua

หอพัก

บริการและสวัสดิการ สำหรับนิสิตที่พักอาศัยหอพักภายในมหาวิทยาลัย

Edua

ทะเบียนราษฎร์นิสิต

บริการและอำนวยความสะดวกการแจ้งย้ายที่อยู่ / ข้อมูลทะเบียนราษฎร์นิสิต

Edua

กองทุนเพื่อนิสิต

สวัสดิการเงินช่วยเหลือ กรณีประสบอุบัติเหตุ อุบัติภัย และการเสียชีวิต

Edua

สถานที่ออกกำลังกาย

บริการสระว่ายน้ำ สนามกีฬา และพื้นที่สำหรับการออกกำลังกาย

Edua

ศูนย์ให้คำปรึกษา

บริการให้คำปรึกษาปัญหาด้านสุขภาพจิต ให้กับนิสิตและบุคลากร โดยนักจิตวิทยาคลินิก

Edua

สร้างเสริมสุขภาวะ

สวัสดิการด้านการส่งเสริม ป้องกัน ฟื้นฟูปัญหาสุขภาพกายของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา

Edua

แนะแนวอาชีพและจัดหางาน

บริการและพัฒนานิสิตในการเตรียมตัวให้มีความพร้อมเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงาน

Edua

ชมรม To Be Number One

การรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

วีดิทัศน์แนะนำกองพัฒน

Wellness and Happiness :
ภายใต้อ้อมกอดแห่งขุนเขา