ยินดีต้อนรับสู่ .. กองปันสุข

พวกเรามีภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2565 – 2569 ประกอบกับ นโยบายการพัฒนานิสิต ภายใต้แนวคิด “From Q2MQ” ที่มีเป้าประสงค์เพื่อเพิ่มจำนวนและคุณภาพการให้บริการและสวัสดิการให้ทั่วถึง เท่าเทียม และทันที

หน้าที่สำคัญ คือ พัฒนาคุณภาพชีวิตนิสิตให้อยู่และเรียนอย่างมีความสุข ตัวชี้วัดด้านผลผลิต (Output) คือ ร้อยละความพึงพอใจของนิสิตด้านบริการและสวัสดิการอยู่ในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 65 และตัวชี้วัดด้านผลลัพธ์ (Outcome) คือ ผลการจัดอันดับ SDGs 3 4 5 11 17 (ระดับประเทศ/ระดับโลก)

Edua

ประวัติความเป็นมา

our history

2552

ริเริ่มการก่อตั้ง

จัดตั้ง ศูนย์บริการและสนับสนุนนิสิตพิการ มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา (DSS)

our history

2553

ยกฐานะตาม พรบ. มหาวิทยาลัยพะเยา

จัดตั้ง ศูนย์บริการและสนับสนุนนิสิตพิการ (DSS) มหาวิทยาลัยพะเยา (Disability Support Services Center of University of Phayao)

our history

2562

ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานภายใน

เปลี่ยนชื่อของ "ศูนย์ให้บริการและสนับสนุนนิสิตพิการ" เป็น "กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ"

กำหนดโครงสร้างภายในหน่วยงาน แบ่งออกเป็น 5 งาน ได้แก่ (1) งานธุรการ (2) งานบริการและสวัสดิการนิสิต (3) งานพัฒนาคุณภาพนิสิตพิการ (4) งานทุนการศึกษา และ (5) งานแนะแนวและศูนย์ให้คำปรึกษา

our history

2563

ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน มาตรา 7(2)

การปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานย่อยภายใต้สำนักงานอธิการบดี ทำให้มีการปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานย่อย ระดับงาน ดังนี้

เปลี่ยนชื่อ จากเดิม “งานบริการและสวัสดิการนิสิต” เป็น “งานส่งเสริมคุณภาพชีวิตนิสิต” และ เปลี่ยนชื่อ จากเดิม “งานแนะแนวและศูนย์ให้คำปรึกษา” เป็น "ศูนย์ให้คำปรึกษาและสร้างเสริมสุขภาวะ"

สารจากผู้บริหาร

  • สารจากรองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต
  • สารจากผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต
  • สารจากผู้อำนวยการกอง

ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ (พี่เบิ้ม)

เพราะชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยไม่ได้เกิดขึ้นบ่อย ๆ และไม่ได้อยู่ยั้งยืนยงไปตลอดกาล มันเป็นแค่ช่วงสั้น ๆ ในชีวิต ผ่านมาแล้วก็ผ่านไป ไม่สามารถเรียกกลับมาขอรีรันอีกครั้งได้ ดังนั้นเราอยากให้ช่วงเวลาอันสั้นไม่กี่ปีนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดของน้อง ๆ นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา

ภารกิจหลักอันยิ่งใหญ่ของกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ คือ การดูแลน้อง ๆ นิสิต ให้อยู่และเรียนอย่างมีความสุข ใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยอย่างคุ้มค่าที่สุด ให้ได้ประสบการณ์ดี ๆ ที่จะช่วยก้าวผ่านความเป็นวัยรุ่นไปสู่วัยผู้ใหญ่อย่างมีคุณภาพ อะไรที่ทำให้คุณภาพชีวิตของนิสิตดีขึ้น อะไรที่เป็นความสุขของน้อง ๆ เราจะทำให้ดีที่สุด......

bookflare

อ.จารุวรรณ โปษยานนท์ (พี่กุ้ง)

loading ...

loading ...

bookflare

น.ส.อำนวยพร ขัติวงศ์ (พี่นอย)

การขับเคลื่อนการทำงานตามภารกิจหลัก ด้านบริการและสวัสดิการนิสิต นั้น ตั้งอยู่บนความท้าทาย ความคาดหวัง และความพึงพอใจของผู้รับบริการ ไม่ว่าจะเป็นนิสิต ผู้ปกครอง หรือแม้แต่บุคลากร สิ่งหนึ่งที่กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ ต้องตั้งมั่นและมีเพื่อเตรียมรับมือ นั้นคือ “จิตบริการ” ซึ่งทั้งหมดนี้ไม่ใช่สิ่งที่ยากลำบาก หากทีมงานทุกคนเข้าใจและมีเข็มทิศ เพื่อวางแผนการเดินทาง กำหนดจุดเริ่มต้น และคอยดูแลซึ่งกันและกันในระหว่างทาง โดยการตระหนักรู้ในภาระหน้าที่ของตนเอง

การก้าวย่างทุกก้าวก็จะเต็มไปด้วยมิตรภาพ คุณค่า และนำพาเราไปสู่เป้าหมายได้อย่างเต็มความภาคภูมิ > เข็มทิศ “บริการคุณภาพ เพื่อคนคุณภาพ” > แผนที่นำทาง “การจัดบริการและสวัสดิการนิสิต” > จุดเริ่มต้นของการเดินทาง “เราจะร่วมปฏิบัติหน้าที่ ที่ทำให้คุณภาพชีวิตของนิสิตดีขึ้น” > ระหว่างทาง “เราจะยึดมั่นในหน้าที่ และนำผลการประเมินความพึงพอใจมาพัฒนาการทำงาน” > เป้าหมาย “นิสิตอยู่และเรียนอย่างมีความสุข”

bookflare

อำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน

  • กฎระเบียบ ระดับมหาวิทยาลัย
  • กฎระเบียบ ระดับหน่วยงาน

คำสั่ง ระดับหน่วยงาน

คำสั่ง ที่ 4161/2565 เรื่อง มอบหมายให้หัวหน้างาน รักษาการแทนผู้อำนวยการ ฯ : 5 กรกฎาคม 2565
คำสั่ง ที่ 3575/2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้างานทุนการศึกษา : 13 มิถุนายน 2565
คำสั่ง ที่ 1422/2565 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการ ฯ : 2 มีนาคม 2565
คำสั่ง ที่ 430/2565 เรื่อง ให้นางสาวดวงเดือน ยะนา พ้นจากตำแหน่งหัวหน้างานทุนการศึกษา : 20 มกราคม 2565
คำสั่ง ที่ 4502/2563 เรื่อง มอบอำนาจให้เจ้าหน้าที่พัสดุ ฯ : 29 กันยายน 2563
คำสั่ง ที่ 2920/2563 เรื่อง มอบอำนาจให้เจ้าหน้าที่พัสดุ ฯ : 16 กรกฎาคม 2563
คำสั่ง ที่ 1974/2563 เรื่อง เปลี่ยนแปลงชื่อตำแหน่งหัวหน้างาน และผู้รักษาการแทนหัวหน้างาน ฯ : 7 พฤษภาคม 2563
คำสั่ง ที่ 4340/2562 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้างาน และผู้รักษาการแทนหัวหน้างาน ฯ : 20 ธันวาคม 2562
คำสั่ง ที่ 4136/2562 เรื่อง ย้ายสังกัดพนักงานมหาวิทยาลัย : 6 ธันวาคม 2562
คำสั่ง ที่ 2951/2562 เรื่อง เปลี่ยนแปลงการดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน ฯ : 3 ตุลาคม 2562

โครงสร้างองค์กร

  • ระดับมหาวิทยาลัย
  • ระดับหน่วยงาน
  • โครงสร้างการบริหารงาน
  • โครงสร้างบุคลากร
 some facts
 some facts
 some facts
 some facts