สารจากผู้บริหาร

พี่เบิ้ม

รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต

costomer

เพราะชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อย ๆ และไม่ได้อยู่ยั้งยืนยงไปตลอดกาล มันเป็นแค่ช่วงสั้น ๆ ในชีวิต ผ่านมาแล้วก็ผ่านไป ไม่สามารถเรียกกลับมาขอรีรันอีกครั้งได้ ดังนั้น เราอยากให้ช่วงเวลาอันสั้นไม่กี่ปีนี้ เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดของน้อง ๆ นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ภารกิจหลักอันยิ่งใหญ่ของกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการคือการดูแลน้อง ๆ นิสิต ให้อยู่และเรียนอย่างมีความสุข ใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยอย่างคุ้มค่าที่สุด ให้ได้ประสบการณ์ดี ๆ ที่จะช่วยก้าวผ่านความเป็นวัยรุ่นไปสู่วัยผู้ใหญ่อย่างมีคุณภาพ อะไรที่ทำให้คุณภาพชีวิตของนิสิตดีขึ้น อะไรที่เป็นความสุขของน้อง ๆ เราจะทำให้ดีที่สุด......

ยินดีต้อนรับสู่ .. กองปันสุข

พวกเรามีภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2565 – 2569 ประกอบกับ นโยบายการพัฒนานิสิต ภายใต้แนวคิด “From Q2MQ” ที่มีเป้าประสงค์เพื่อเพิ่มจำนวนและคุณภาพการให้บริการและสวัสดิการให้ทั่วถึง เท่าเทียม และทันที

หน้าที่สำคัญ คือ พัฒนาคุณภาพชีวิตนิสิตให้อยู่และเรียนอย่างมีความสุข ตัวชี้วัดด้านผลผลิต (Output) คือ ร้อยละความพึงพอใจของนิสิตด้านบริการและสวัสดิการอยู่ในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 65 และตัวชี้วัดด้านผลลัพธ์ (Outcome) คือ ผลการจัดอันดับ SDGs 3 4 5 11 17 (ระดับประเทศ/ระดับโลก)

Edua

ความเป็นมาของ กองพัฒน

our history

2552

ริเริ่มการก่อตั้ง

จัดตั้ง ศูนย์บริการและสนับสนุนนิสิตพิการ มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา (DSS)

our history

2553

ยกฐานะตาม พรบ. มหาวิทยาลัยพะเยา

จัดตั้ง ศูนย์บริการและสนับสนุนนิสิตพิการ (DSS) มหาวิทยาลัยพะเยา (Disability Support Services Center of University of Phayao)

our history

2562

ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานภายใน

เปลี่ยนชื่อของ "ศูนย์ให้บริการและสนับสนุนนิสิตพิการ" เป็น "กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ"

กำหนดโครงสร้างภายในหน่วยงาน แบ่งออกเป็น 5 งาน ได้แก่ (1) งานธุรการ (2) งานบริการและสวัสดิการนิสิต (3) งานพัฒนาคุณภาพนิสิตพิการ (4) งานทุนการศึกษา และ (5) งานแนะแนวและศูนย์ให้คำปรึกษา

our history

2563

ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน มาตรา 7(2)

การปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานย่อยภายใต้สำนักงานอธิการบดี ทำให้มีการปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานย่อย ระดับงาน ดังนี้

เปลี่ยนชื่อ จากเดิม “งานบริการและสวัสดิการนิสิต” เป็น “งานส่งเสริมคุณภาพชีวิตนิสิต” และ เปลี่ยนชื่อ จากเดิม “งานแนะแนวและศูนย์ให้คำปรึกษา” เป็น "ศูนย์ให้คำปรึกษาและสร้างเสริมสุขภาวะ"

Edua

อำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน

ภาระหน้าที่ บริหารจัดการงานภายในกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการให้บรรลุตามภารกิจ โดยให้เกิดประสิทธิภาพและสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยพะเยา รวมทั้งกำกับดูแล ควบคุม และติดตามการปฏฺิบัติงาน รวมถึงพัฒนาปรับปรุงงานของหน่วยงานย่อย ระดับงานภายในกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด อย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้

งานธุรการ งานส่งเสริมคุณภาพชีวิตนิสิต งานพัฒนาคุณภาพนิสิตพิการ งานทุนการศึกษา ศูนย์ให้คำปรึกษาและสร้างเสริมสุขภาวะ

กฎระเบียบระดับมหาวิทยาลัย

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา

คำสั่ง ระดับหน่วยงาน

คำสั่ง ที่ 4379 / 2564 เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิการบดี ปฏิบัติการแทน ฯ ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564
คำสั่ง ที่ 4378 / 2564 เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ให้รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี กำกับการบริหาร ฯ ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564
คำสั่ง ที่ 4501 / 2563 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการ ฯ ลงวันที่ 29 กันยายน 2563
คำสั่ง ที่ 1964 / 2563 เรื่อง เปลี่ยนแปลงชื่อตำแหน่งหัวหน้างาน และผู้รักษาการแทนหัวหน้างาน ฯ ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2563
คำสั่ง ที่ 4340 / 2562 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้างาน และผู้รักษาการแทนหัวหน้างาน ฯ ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2562
คำสั่ง ที่ 4136 / 2562 เรื่อง ย้ายสังกัดพนักงานมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2562
คำสั่ง ที่ 2951 / 2562 เรื่อง เปลี่ยนแปลงการดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน ฯ ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2562

โครงสร้างองค์กร ระดับมหาวิทยาลัย

 some facts

โครงสร้างองค์กร ระดับหน่วยงาน

 some facts

โครงสร้างการบริหารงาน

 some facts

โครงสร้างกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ

 some facts