Edua

การแจ้งย้ายเข้า - ออก จากทะเบียนบ้าน

มหาวิทยาลัยพะเยามีนโยบายให้นิสิตแจ้งย้ายทะเบียนบ้านเข้าทะเบียนบ้านของมหาวิทยาลัยพะเยา ตามระบบทะเบียนบ้านที่มหาวิทยาลัยกำหนด ทั้งนี้นิสิตสามารถย้ายกลับภูมิลำเนาเดิมได้เมื่อสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร หรือได้รับอนุมัติให้ลาออกจากการเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา หรือพ้นสภาพการเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา

การแจ้งย้าย มี 2 วิธี ได้แก่ 1.) การแจ้งย้ายปลายทาง ผู้ปกครองนิสิตและนิสิตใหม่จะต้องเดินทางมาที่อำเภอเมืองพะเยา เพื่อแจ้งความประสงค์ต่อเจ้าหน้าที่นายทะเบียนที่ดูแลในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลแม่กา เพื่อขอแจ้งย้ายเข้าบ้านเลขที่ที่มหาวิทยาลัยกำหนด และ 2.) การแจ้งย้ายจากที่ทำการทะเบียนราษฎร์ต้นทาง ซึ่งจะได้เอกสาร ท.ร.6 ตอนที่ 1 และ 2 ให้นิสิตนำเอกสาร ใบ ท.ร.6 ตัวจริง ทั้ง 2 ตอน ส่งเจ้าหน้าที่หน่วยทะเบียนราษฎร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ตามวันและเวลาที่กำหนด ณ จุดรายงานตัวในวันเข้ารายงานตัวเข้าหอพัก