test

การรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคล

มหาวิทยาลัยจะเก็บรักษาข้อมูลของคุณไว้เป็นความลับ รวมทั้งเคารพความเป็นส่วนตัวของคุณตลอดเวลา ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยอาจติดต่อกลับไปหาคุณเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับใช้ประกอบการตรวจสอบข้อเท็จจริง

สายตรงถึงผู้บริหาร

ประเภทข้อมูล :

ผู้แจ้งข้อมูล :

โปรดแนบรูปถ่าย / ไฟล์เอกสาร (ถ้ามี) :