ระบบสารสนเทศ : สำหรับบุคลากร

ระบบ E-Budget

ระบบ UP-DMS

ระบบ FDT (tracking)

ระบบ iMS

ระบบ UP-ITA

ระบบ iService (กองพัฒน)

e-Service ม.พะเยา