มาตรฐานการพัฒนาองค์กร

Edua

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

มหาวิทยาลัยสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชน สู่สากล

Edua

การบริหารความเสี่ยง

Enterprise Risk Management : COSO ERM 2017

Edua

มาตรฐานการควบคุมภายใน

Internal Control Standard for Government Agency

Edua

การบริหารงานบุคคล

ความผูกพันของบุคลากรตามค่านิยมร่วม
U: Unity and P: Professional

Edua

การบริหารงบประมาณ

แผนการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี

Edua

การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

การบริหารวัสดุคงคลัง การตรวจสอบพัสดุประจำปี การจำหน่ายพัสดุ

ติดต่อเจ้าหน้าที่

img
นิว - สุภาพร บัวผัด
โทร. 0 5446 6666 ต่อ 6263
qutation.png

ประสานงานและอำนวยความสะดวก : SDGs EdPEx ITA แผนงาน การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน เทคโนโลยีสารสนเทศ

img
เยี่ยม - ปาริชาต กันทวี
โทร. 0 5446 6666 ต่อ 6264
qutation.png

ประสานงานและอำนวยความสะดวก : การบริหารงบประมาณ การเบิกจ่ายเงิน การบริหารงานบุคคล

img
ไผ่ - กชพร เขื่อนเพชร
โทร. 0 5446 6666 ต่อ 6261
qutation.png

ประสานงานและอำนวยความสะดวก : การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

img
แอ๊ปเปิ้ล - รักชนู พรหมณะ
โทร. 0 5446 6666 ต่อ 6262
qutation.png

ประสานงานและอำนวยความสะดวก : การบริหารงานสารบรรณ การประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่านสื่อต่าง ๆ

img
บิ๊ก - ยุทธพงษ์ วัฒนาพร
โทร. 0 5446 6666 ต่อ 6260
qutation.png

ประสานงานและอำนวยความสะดวก : การรับ - ส่งหนังสือ การบริหารงานสารบรรณ การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์