งานทุนการศึกษา กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ ต้อนรับเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พะเยา