กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตพิการใหม่ ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบ Microsoft Teams