กิจกรรมตรวจสารปนเปื้อนโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ภายใต้โครงการสร้างเสริมสุขภาวะ เพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019