กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ จัดโครงการอบรมอาสาสมัครเพื่อนช่วยเพื่อนนิสิตพิการ ผ่านระบบ Microsoft Teams