ร่วมรับนิสิตที่ผ่านการรักษาตัวกรณีโรคติดเชื้อโควิด-19 กลับมหาวิทยาลัยพะเยา