ชมรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยพะเยา ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ ประจำปี 2564