นิสิตพิการ ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ชนิด Moderna จาก อบจ.พะเยา