กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ เข้าพบคณะผู้บริหารประจำคณะ วิทยาลัย เพื่อแจ้งข้อมูลและขอความช่วยเหลือสนับสนุนนิสิตพิการ