บุคลากรกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ ร่วมใจแสดงเจตจำนง มหาวิทยาลัยพะเยาการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ (ITA)