ประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานเกี่ยวกับการกู้ยืมเงิน