โครงการอาหารและโภชนาการ เพื่อคุณภาพชีวิตนิสิตที่ดี (กิจกรรมอาหารปลอดภัย)