ประชุมสมัยสามัญการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ ครั้งที่ 2