มหาวิทยาลัยพะเยาร่วมประชุมเพื่อตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Video Conference