บุคลากรกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ในโครงการประชุมผู้ปกครองนิสิตใหม่ คณะศิลปศาสตร์