บุคลากรกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี