ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยาเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2565