บุคลากรกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สำนักงานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่