กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ จัดหน่วยเสนอรายชื่อผู้สมควรดำรง ตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา