มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วม “โครงการต้นไม้ล้านต้น ล้านความดี” ณ ดอยพระบาท จังหวัดลำปาง