ผู้บริหาร กองพัฒน

Edua

รศ.ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

โทร. 0 5446 6666 ต่อ 1088

Edua

ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ

รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต

โทร. 0 5446 6666 ต่อ 1004

Edua

นางจารุวรรณ โปษยานนท์

ผู้ช่วยอธิการบดี

โทร. 0 5446 6666 ต่อ 1003

Edua

นางสาวอำนวยพร ขัติวงศ์

ผู้อำนวยการกอง

โทร. 0 5446 6666 ต่อ 6297

พวกเรา คือ กองพัฒน

พวกเราเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ให้บริการและสวัสดิการแก่นิสิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง ส่งเสริมให้นิสิตที่มีความพิการสามารถเข้าถึงระบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยได้อย่างเท่าเทียมกับนิสิตปกติ ด้วยการให้ความช่วยเหลือตามลักษณะเฉพาะของแต่ละความพิการและความต้องการที่จำเป็น

กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ กำหนดโครงสร้างภายในแบ่งออกเป็น หน่วยงานย่อย ระดับงาน จำนวน 5 งาน ดังนี้

Edua

งานธุรการ

Teachers หัวหน้างาน

นางสาวสุภาพร บัวผัด

โทร. 0 5446 6666 ต่อ 6263

Teachers เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวปาริชาต กันทวี

โทร. 0 5446 6666 ต่อ 6264

Teachers เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางกชพร เขื่อนเพชร

โทร. 0 5446 6666 ต่อ 6261

Teachers นักวิชาการศึกษา

นางรักชนู พรหมณะ

โทร. 0 5446 6666 ต่อ 6262

Teachers คนงานรายเดือน

นายยุทธพงษ์ วัฒนาพร

โทร. 0 5446 6666 ต่อ 6260

งานส่งเสริมคุณภาพชีวิตนิสิต

Teachers หัวหน้างาน

นายสมพงษ์ จันทร์พิมพ์

โทร. 0 5446 6666 ต่อ 6279

Teachers นักวิชาการศึกษา

นายตฤณ ธุระพ่อค้า

โทร. 0 5446 6666 ต่อ 6278

Teachers นักวิชาการศึกษา

นายสุวัฒน์ธเนศ ใจมิภักดิ์

โทร. 0 5446 6666 ต่อ 6276

Teachers เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายอิศรา จติกุล

โทร. 0 5446 6666 ต่อ 6274

Teachers นักวิชาการศึกษา

นางสาวอัญชลี อุดใจ

โทร. 0 5446 6666 ต่อ 6277

Teachers นักวิชาการศึกษา

นายณัฐชัย อ่อนนวล

โทร. 0 5446 6666 ต่อ 6278

Teachers ช่างเทคนิค

นายนิรุตต์ ใฝ่จิต

โทร. 0 5446 6666 ต่อ 6269

Teachers ช่างเทคนิค

นายอำนวย เฉพาะธรรม

โทร. 0 5446 6666 ต่อ 6269

Teachers คนงานรายวัน

นายสมเพ็ชร เมืองมา

โทร. 0 5446 6666 ต่อ 6269

Teachers คนงานรายวัน

นายเจียมรัตน์ มาฟู

โทร. 0 5446 6666 ต่อ 6269

Teachers คนงานรายวัน

นายสงกรานต์ ปัญญาวงศ์

โทร. 0 5446 6666 ต่อ 6269

Teachers คนงานรายวัน

นายณัฐพงศ์ คำปันติ๊บ

โทร. 0 5446 6666 ต่อ 6269

งานพัฒนาคุณภาพนิสิตพิการ

Teachers หัวหน้างาน

นายอภิเชษฐ ดูใจ

โทร. 0 5446 6666 ต่อ 6268

Teachers นักวิชาการศึกษา

นางสาวปริตา เจริญสิน

โทร. 0 5446 6666 ต่อ 6268

งานทุนการศึกษา

Teachers หัวหน้างาน

นางสาวดวงเดือน ยะนา

โทร. 0 5446 6666 ต่อ 6273

Teachers นักวิชาการศึกษา

ดร.กลางวารี ไชยวุฒิ

โทร. 0 5446 6666 ต่อ 6271

Teachers นักวิชาการศึกษา

นางสาววาสนา ไชยวงศ์

โทร. 0 5446 6666 ต่อ 6272

Teachers นักวิชาการศึกษา

นางสาวเนตรชนก ยศแก้ว

โทร. 0 5446 6666 ต่อ 6270

ศูนย์ให้คำปรึกษาและสร้างเสริมสุขภาวะ

Teachers หัวหน้างาน

นางธัญญ์พิชฌา สิงห์สถิตย์

โทร. 0 5446 6666 ต่อ 6265

Teachers นักจิตวิทยาคลินิก

นางพัชรินทร์ ขุ่ยคำ

โทร. 0 5446 6666 ต่อ 6267

Teachers นักแนะแนว
ว่าที่ ร.ต. วิชาญเมธ เจริญศัสตรารักษ์

โทร. 0 5446 6666 ต่อ 6266

Teachers นักวิชาการศึกษา

นางสาวภิญญดา ไชยยศ

โทร. 0 5446 6666 ต่อ 6275