ผู้บริหาร กองพัฒน

พวกเรา คือ กองพัฒน

พวกเราเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ให้บริการและสวัสดิการแก่นิสิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง ส่งเสริมให้นิสิตที่มีความพิการสามารถเข้าถึงระบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยได้อย่างเท่าเทียมกับนิสิตปกติ ด้วยการให้ความช่วยเหลือตามลักษณะเฉพาะของแต่ละความพิการและความต้องการที่จำเป็น

กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ กำหนดโครงสร้างภายในแบ่งออกเป็น หน่วยงานย่อย ระดับงาน จำนวน 5 งาน ดังนี้

Edua

ทีมงานกองพัฒน

  • งานธุรการ
  • งานส่งเสริมคุณภาพชีวิตนิสิต
  • งานพัฒนาคุณภาพนิสิตพิการ
  • งานทุนการศึกษา
  • ศูนย์ให้คำปรึกษาและสร้างเสริมสุขภาวะ