Edua

อยู่ และเรียนอย่างปลอดภัย
เราใส่ใจคุณภาพชีวิตนิสิตนอกชั้นเรียน

ให้บริการและสวัสดิการนิสิตทุกชั้นปีที่เข้าพักอาศัยในหอพักของมหาวิทยาลัยได้มีประสบการณ์ในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันระหว่างเพื่อนนิสิตต่างคณะวิชา/วิทยาลัย และหอพักเป็นศูนย์รวมของการเรียนรู้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนิสิตให้เป็นนิสิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อนำไปเป็นสู่การเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ และทรัพยากรที่พึงประสงค์ของประเทศในอนาคตต่อไป รวมทั้ง ส่งเสริมและพัฒนาให้นิสิตมีสุขภาพร่างกาย อารมณ์ สังคม และจิตใจให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัย ฯ ที่ว่า “ส่งเสริมคุณภาพชีวิตนิสิตให้อยู่และเรียนอย่างมีความสุข (Wellness and Happiness)

โดยจะแบ่งประเภทหอพักออกเป็น 2 กลุ่ม คือ "กลุ่มหอพัก มพ." คือ หอพักนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา อาคารชั้นเดียว "กลุ่มหอพัก UP Dorm" คือ หอพักนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา อาคาร 4 ชั้น

  • กฎระเบียบ
  • การให้บริการ
  • ผลการดำเนินงาน
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่

ข้อมูลการให้บริการเชิงสถิติ

ข้อมูลนิสิตหอพัก ประจำปีการศึกษา 2564
instructure
ป๋าสุ - สุวัฒน์ธเนศ ใจมิภักดิ์ - โทร. 0 5446 6666 ต่อ 6276

ให้บริการและอำนวยความสะดวกในด้านที่พักอาศัย การจัดเตรียมระบบการจองห้องพัก การรายงานตัวเข้าห้องพัก และสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ การปรับตัว การพัฒนาทักษะชีวิตและความเป็นอยู่ของนิสิตที่มีความประสงค์ในการเข้าพักอาศัยในหอพักของมหาวิทยาลัยพะเยา

instructure
จ๊อบ - อิศรา จติกุล - โทร. 0 5446 6666 ต่อ 6274

ให้บริการและอำนวยความสะดวกในด้านที่พักอาศัย การจัดเตรียมระบบการจองห้องพัก การรายงานตัวเข้าห้องพัก และสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ การปรับตัว การพัฒนาทักษะชีวิตและความเป็นอยู่ของนิสิตที่มีความประสงค์ในการเข้าพักอาศัยในหอพักของมหาวิทยาลัยพะเยา