Edua

สนับสนุนการศึกษา แบ่งเบาปัญหาอุบัติเหตุ ช่วยเหลือเหตุภัยธรรมชาติ

สนับสนุนทุนการศึกษาและช่วยเหลือนิสิตผู้ประสบภัยและบรรเทาความเสียหายหรือสูญเสียที่เกิดขึ้นแก่ชีวิตและร่างกายอันเนื่องมาจากอุบัติภัยและความเจ็บป่วยทางกาย ตลอดระยะเวลาที่นิสิตดำรงสภาพนิสิตอยู่ภายในรั้วมหาวิทยาลัยพะเยา และติดตาม รับเรื่องการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล โดยให้เป็นไปตาม ระเบียบ / ประกาศ / คำสั่งคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อนิสิต / หลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการและอัตราการจ่ายเงินช่วยเหลือนิสิตผู้ประสบภัย / ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

...

  • กฎระเบียบ
  • การให้บริการ
  • ผลการดำเนินงาน
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่
instructure
พงษ์ - สมพงษ์ จันทร์พิมพ์ - โทร. 0 5446 6666 ต่อ 6279

ประสานงาน ให้ความช่วยเหลือ และดำเนินการเบิกจ่ายสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลกรณีประสบอุบัติเหตุ รวมทั้ง เบิกจ่ายสวัสดิการเงินช่วยเหลือ กรณีเสียชีวิต และกรณีประสบอุบัติภัยทางธรรมชาติ

instructure
ตริน - ตฤณ ธุระพ่อค้า - โทร. 0 5446 6666 ต่อ 6278

ประสานงาน ให้ความช่วยเหลือ และดำเนินการเบิกจ่ายสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลกรณีประสบอุบัติเหตุ รวมทั้ง เบิกจ่ายสวัสดิการเงินช่วยเหลือ กรณีเสียชีวิต และกรณีประสบอุบัติภัยทางธรรมชาติ