Edua

สร้างเสริมสุขภาวะเพื่อพัฒนาระดับคุณภาพชีวิตของนิสิต

ส่งเสริม ป้องกัน ฟื้นฟูปัญหาสุขภาพกายของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา และคุ้มครองผู้บริโภคในระดับต้น โดยให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อตามฤดูกาล โรคอุบัติใหม่ พร้อมทั้งตรวจหาสารปนเปื้อนในอาหารและเครื่องดื่ม ภายในโรงอาหารของมหาวิทยาลัย

...

  • กฎระเบียบ
  • การให้บริการ
  • ผลการดำเนินงาน
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่

กฎระเบียบจากหน่วยงานภายนอก

-

กฎระเบียบของ ม.พะเยา

-

ข้อมูลสำหรับนิสิต

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

ข้อมูลการให้บริการเชิงสถิติ

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล
instructure
นุช - ภิญญดา ไชยยศ - โทร. 0 5446 6666 ต่อ 6268

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการส่งเสริม ฟื้นฟูสุขภาพกาย เพื่อป้องกันปัญหาสุขภาพและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับสุขภาพกาย จัดโครงการตรวจหาสารปนเปื้อนในอาหารและเครื่องดื่ม ภายในโรงอาหารของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคในระดับต้น มีการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อตามฤดูกาล โรคอุบัติใหม่ และสร้างเสริมความรู้ด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์