Edua

งานดี มีรายได้ระหว่างเรียน มุ่งเน้นการศึกษา

ให้บริการและพัฒนานิสิตในด้านการเตรียมตัวให้มีความพร้อมเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงาน จัดให้นิสิตได้รับประสบการณ์การทํางานจากการหารายได้ระหว่างเรียน การฝึกงาน การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทํางาน การพัฒนาศักยภาพนิสิตเพื่อเปิดโลกทัศน์ความเป็นสากลแก่นิสิตในการวางแผนชีวิตการทํางาน

...

  • กฎระเบียบ
  • การให้บริการ
  • ผลการดำเนินงาน
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่

กฎระเบียบจากหน่วยงานภายนอก

-

กฎระเบียบของ ม.พะเยา

-

กระบวนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

ข้อมูลสำหรับนิสิต

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

ข้อมูลการให้บริการเชิงสถิติ

สถิติการจ้างงานนิสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
instructure
เต้ - วิชาญเมธ เจริญศัสตรารักษ์ - โทร. 0 5446 6666 ต่อ 6266

บริการให้ข้อมูลด้านอาชีพแก่นิสิตและใช้ข้อมูลวางแผนในการประกอบอาชีพ การประสานงานกับบริษัท ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง ทั้งงานประจำ งานชั่วคราว ให้กับนิสิตและผู้สำเร็จการศึกษา เพื่อให้นิสิตมีรายได้ระหว่างเรียนและมีประสบการณ์ในการทำงานเพิ่มขึ้น