Edua

สุขภาพจิตดี เรียนรู้ได้ ใช้ชีวิตอย่างมีสุข

ศูนย์ให้คำปรึกษามีภารกิจในการส่งเสริม ป้องกันปัญหาสุขภาพจิตของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา โดยจัดให้มีการบริการ ดังนี้ การให้คำปรึกษาปัญหาด้านสุขภาพจิตโดยนักจิตวิทยาคลินิก การประเมินสุขภาพจิตโดยใช้แบบทดสอบทางจิตวิทยา การผ่อนคลายความเครียดโดยใช้คลื่นเสียงบำบัด การนวดผ่อนคลายด้วยเก้าอี้ไฟฟ้า

...

  • กฎระเบียบ
  • การให้บริการ
  • ผลการดำเนินงาน
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่

ข้อมูลสำหรับนิสิตที่ขอรับการปรึกษา

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล
instructure
หญิง - ธัญญ์พิชฌา สิงห์สถิตย์ - โทร. 0 5446 6666 ต่อ 6265

ให้ความช่วยเหลือนิสิตและบุคลากรที่มีปัญหาไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพกายหรือสุขภาพจิต จัดกิจกรรมหรือโครงการให้บุคลากรที่ดูแลนิสิตเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจในการดูแลสภาพจิตให้กับนิสิตและพัฒนาทักษะชีวิตให้แก่นิสิต ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น การรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

instructure
จุ๊บจิ๊บ - พัชรินทร์ ขุ่ยคำ - โทร. 0 5446 6666 ต่อ 6267

ให้คำปรึกษา / การบำบัดทางด้านจิตวิทยา ตรวจประเมินทางจิตวิทยาคลินิกเพื่อช่วยในการวินิจฉัยของแพทย์และการวางแผนดูแลรักษา จัดโครงการต่าง ๆ เพื่อส่งเสริม ป้องกันปัญหาสุขภาพจิต ถ่ายทอดความรู้ทางด้านจิตวิทยา จิตวิทยาคลินิก และวิชาการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก และการส่งต่อนิสิตให้ได้รับการดูแลในภาวะที่ซับซ้อน