Edua

บรรยากาศดี มีกิจกรรมทำ นำพาสุขภาพดี ที่สนามกีฬา

สนับสนุนการพัฒนาการกีฬา และส่งเสริมสุขภาพสำหรับนิสิต บุคลากร ที่ใช้บริการพื้นที่สำหรับการออกกำลังกาย เพื่อสนับสนุนกิจกรรมนันทนาการ รวมถึงการดูแลจัดการให้บริการสนามกีฬา และปรับปรุงซ่อมแซมบำรุงรักษา เตรียมความพร้อมสถานที่ สนามกีฬา วัสดุอุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวก ให้พร้อมใช้ตลอดเวลา ในการเสริมสร้างสุขภาพและนันทนาการ รวมถึงการสนับสนุนการให้บริการหน่วยงานต่าง ๆ และการเรียนการสอน ของนิสิต บุคลากร ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยพะเยา

...

  • กฎระเบียบ
  • การให้บริการ
  • ผลการดำเนินงาน
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่

กระบวนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

ข้อมูลการให้บริการเชิงสถิติ

สถิติการใช้บริการสนามกีฬา ประจำปีงปม. 2564
instructure
ก้อย - อัญชลี อุดใจ - โทร. 0 5446 6666 ต่อ 6277

ดูแล พัฒนา ปรับปรุง และซ่อมบำรุง พื้นที่สำหรับการออกกำลังกาย สนามกีฬา นันทนาการ รวมทั้งอำนวยความสะดวกระบบการขอใช้สถานที่ / สนามกีฬา

instructure
ตริน - ตฤณ ธุระพ่อค้า - โทร. 0 5446 6666 ต่อ 6278

ดูแลพื้นที่สำหรับการออกกำลังกาย สนามกีฬา รวมทั้งจัดหาและอำนวยความสะดวก การยืม-คืน วัสดุอุปกรณ์กีฬา และอำนวยความสะดวกระบบการขอใช้สถานที่ / สนามกีฬา

instructure
เตริก - ณัฐชัย อ่อนนวล - โทร. 0 5446 6666 ต่อ 6275

ดูแล สนับสนุน รวมทั้งพัฒนาสนามกีฬา สระว่ายน้ำ และพื้นที่นันทนาการสำหรับการออกกำลังกาย