มาตรา 6

ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถานศึกษาทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง มีวัตถุประสงค์ ให้การศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทำการสอน ทำการวิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ให้โอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชน และทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติ

มาตรา 13

มหาวิทยาลัยมีอำนาจและหน้าที่กระทำการต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา 6 อำนาจและหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง
(1) ทำนิติกรรม ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง มีสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหรือมีทรัพยสิทธิต่าง ๆ ในทรัพย์สิน และจำหน่ายสังหาริมทรัพย์หรืออสังหาริมทรัพย์ทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร ตลอดจนรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้อุดหนุนหรืออุทิศให้ การจำหน่าย หรือแลกเปลี่ยนอสังหาริมทรัพย์ของมหาวิทยาลัย ให้กระทำได้เฉพาะอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาตามมาตรา 16 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้จำหน่ายหรือแลกเปลี่ยนได้
(2) รับค่าธรรมเนียม ค่าบำรุง ค่าตอบแทน เบี้ยปรับ และค่าบริการในการให้บริการภายในอำนาจหน้าที่ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งทำความตกลงและกำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับค่าตอบแทนและค่าบริการนั้น
(3) กำหนดค่าตอบแทน หรือค่าตอบแทนพิเศษ รวมทั้งสวัสดิการและประโยชน์อย่างอื่นให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดในข้อบังคับของ มหาวิทยาลัย
(4) ร่วมมือกับหน่วยงานอื่นทั้งของรัฐและของเอกชน หรือกับองค์การหรือหน่วยงานต่างประเทศหรือระหว่างประเทศ ในกิจการที่เกี่ยวกับการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ในมาตรา 6
(5) กู้ยืมเงินและให้กู้ยืมเงินโดยมีหลักประกันด้วยบุคคลหรือทรัพย์สิน และลงทุนหรือร่วมลงทุน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ในมาตรา 6
การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การลงทุนหรือการร่วมลงทุน ถ้าเป็นจำนวนเงินเกินวงเงินที่รัฐมนตรีกำหนดต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก่อน
(6) จัดให้มีทุนการศึกษาและทุนการวิจัยในสาขาวิชาต่าง ๆ
(7) นำผลงานวิจัยไปพัฒนาเพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
(8) ปกครอง ดูแล บำรุงรักษา จัดการ ใช้ และจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยทั้งที่เป็นที่ราชพัสดุตามกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุและที่เป็นทรัพย์สินอื่น
(9) จัดตั้งหรือร่วมกับบุคคลอื่นในการจัดตั้งองค์กรที่เป็นนิติบุคคลเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ในมาตรา 6

Our History

ความเป็นมา

กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ :

Division of Student Quality Development and Students with Disabilities

2552
ริเริ่มการก่อตั้ง :

จัดตั้ง ศูนย์บริการและสนับสนุนนิสิตพิการ มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา (DSS)

2553
ยกฐานะตาม พรบ. ม.พะเยา :

จัดตั้ง ศูนย์บริการและสนับสนุนนิสิตพิการ (DSS) มหาวิทยาลัยพะเยา (Disability Support Services Center of University of Phayao)

2562
ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานภายใน

: เปลี่ยนชื่อ "ศูนย์ให้บริการและสนับสนุนนิสิตพิการ" เป็น "กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ" และ กำหนดโครงสร้างภายในหน่วยงาน แบ่งออกเป็น 5 งาน ได้แก่

 • งานธุรการ
 • งานบริการและสวัสดิการนิสิต
 • งานพัฒนาคุณภาพนิสิตพิการ
 • งานทุนการศึกษา
 • งานแนะแนวและศูนย์ให้คำปรึกษา
 • 2563
  ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน มาตรา 7(2)

  : การปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานย่อย ภายใต้สำนักงานอธิการบดี กองพัฒน จึงมีการปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานย่อย ระดับงาน ดังนี้

 • เปลี่ยนชื่อ “งานบริการและสวัสดิการนิสิต” เป็น “งานส่งเสริมคุณภาพชีวิตนิสิต”
 • เปลี่ยนชื่อ “งานแนะแนวและศูนย์ให้คำปรึกษา” เป็น "ศูนย์ให้คำปรึกษาและสร้างเสริมสุขภาวะ"
 • Vice President for Student Quality

  สารจากรองอธิการบดี

       เพราะชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยไม่ได้เกิดขึ้นบ่อย ๆ และไม่ได้อยู่ยั้งยืนยงไปตลอดกาล มันเป็นแค่ช่วงสั้น ๆ ในชีวิต ผ่านมาแล้วก็ผ่านไป ไม่สามารถเรียกกลับมาขอรีรันอีกครั้งได้ ดังนั้นเราอยากให้ช่วงเวลาอันสั้นไม่กี่ปีนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดของน้อง ๆ นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา

       ภารกิจหลักอันยิ่งใหญ่ของกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ คือ การดูแลน้อง ๆ นิสิต ให้อยู่และเรียนอย่างมีความสุข ใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยอย่างคุ้มค่าที่สุด ให้ได้ประสบการณ์ดี ๆ ที่จะช่วยก้าวผ่านความเป็นวัยรุ่นไปสู่วัยผู้ใหญ่อย่างมีคุณภาพ อะไรที่ทำให้คุณภาพชีวิตของนิสิตดีขึ้น อะไรที่เป็นความสุขของน้อง ๆ เราจะทำให้ดีที่สุด.

  ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ

  รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต

  Our Structure

  โครงสร้างองค์กร

  กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ

  1
  ระดับมหาวิทยาลัย

  โครงสร้างองค์กร

  ข้อมูลเพิ่มเติม...
  2
  ระดับกอง

  โครงสร้างองค์กร

  ข้อมูลเพิ่มเติม...
  3
  ระดับกอง

  โครงสร้างการบริหารงาน

  ข้อมูลเพิ่มเติม...
  4
  ระดับกอง

  โครงสร้างหน่วยงานย่อย

  ข้อมูลเพิ่มเติม...
  Our Assignment

  การมอบหมายงานในหน้าที่

  กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ

  University of Phayao : Wisdom for Community Empowerment