"Student Dormitory"

อยู่ และเรียนอย่างปลอดภัย เราใส่ใจคุณภาพชีวิตนิสิตนอกชั้นเรียน

บริการและสวัสดิการ สำหรับนิสิตที่พักอาศัยหอพักภายในมหาวิทยาลัย

ให้บริการและสวัสดิการนิสิตทุกชั้นปีที่เข้าพักอาศัยในหอพักของมหาวิทยาลัยได้มีประสบการณ์ในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันระหว่างเพื่อนนิสิตต่างคณะวิชา/วิทยาลัย และหอพักเป็นศูนย์รวมของการเรียนรู้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนิสิตให้เป็นนิสิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อนำไปเป็นสู่การเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ และทรัพยากรที่พึงประสงค์ของประเทศในอนาคตต่อไป รวมทั้ง ส่งเสริมและพัฒนาให้นิสิตมีสุขภาพร่างกาย อารมณ์ สังคม และจิตใจให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัย ฯ ที่ว่า “ส่งเสริมคุณภาพชีวิตนิสิตให้อยู่และเรียนอย่างมีความสุข (Wellness and Happiness) โดยจะแบ่งประเภทหอพักออกเป็น 2 กลุ่ม คือ "กลุ่มหอพัก มพ." คือ หอพักนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา อาคารชั้นเดียว "กลุ่มหอพัก UP Dorm" คือ หอพักนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา อาคาร 4 ชั้น

University of Phayao : Wisdom for Community Empowerment