"SMART Student with Disabilities"

อยู่ฟรี เรียนฟรี มีทุนการศึกษา

บริการและสวัสดิการที่จำเป็น สำหรับนิสิตพิการ

งานพัฒนาคุณภาพนิสิตพิการ หรือเรียกสั้นๆ ว่า DSS มาจากคำภาษาอังกฤษว่า Disability Support Services มีภาระหน้าที่ด้านบริการสนับสนุนทางการศึกษาให้กับนิสิตพิการ ได้แก่ การบริการสนับสนุนทางการศึกษาที่ช่วยให้นิสิตที่มีความพิการสามารถเข้าถึงระบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยได้อย่างเท่าเทียมกับนิสิตทั่วไป โดยลดอุปสรรคซึ่งจำกัดโอกาสของนิสิตพิการ และจัดหาบริการสนับสนุน เพื่อช่วยให้นิสิตพิการสามารถบรรลุเป้าหมายทางการศึกษาที่ตั้งใจไว้ ซึ่งบริการสนับสนุนทางการศึกษาจะพิจารณาจากลักษณะเฉพาะของแต่ละประเภทความความพิการเป็นรายบุคคลตามความจำเป็นพิเศษอย่างสมเหตุสมผลและเป็นธรรม

University of Phayao : Wisdom for Community Empowerment