"Student Welfare Fund"

สนับสนุนการศึกษา แบ่งเบาปัญหาอุบัติเหตุ ช่วยเหลือเหตุภัยธรรมชาติ

สวัสดิการเงินช่วยเหลือ กรณีประสบอุบัติเหตุ อุบัติภัย และการเสียชีวิต

สนับสนุนทุนการศึกษาและช่วยเหลือนิสิตผู้ประสบภัยและบรรเทาความเสียหายหรือสูญเสียที่เกิดขึ้นแก่ชีวิตและร่างกายอันเนื่องมาจากอุบัติภัยและความเจ็บป่วยทางกาย ตลอดระยะเวลาที่นิสิตดำรงสภาพนิสิตอยู่ภายในรั้วมหาวิทยาลัยพะเยา และติดตาม รับเรื่องการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล โดยให้เป็นไปตาม ระเบียบ / ประกาศ / คำสั่งคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อนิสิต / หลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการและอัตราการจ่ายเงินช่วยเหลือนิสิตผู้ประสบภัย / ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

University of Phayao : Wisdom for Community Empowerment