"Health Promotion Services"

สร้างเสริมสุขภาวะเพื่อพัฒนาระดับคุณภาพชีวิตของนิสิต

สวัสดิการด้านการส่งเสริม ป้องกัน ฟื้นฟูปัญหาสุขภาพกายของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา

ส่งเสริม ป้องกัน ฟื้นฟูปัญหาสุขภาพกายของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา และคุ้มครองผู้บริโภคในระดับต้น โดยให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อตามฤดูกาล โรคอุบัติใหม่ พร้อมทั้งตรวจหาสารปนเปื้อนในอาหารและเครื่องดื่ม ภายในโรงอาหารของมหาวิทยาลัย

University of Phayao : Wisdom for Community Empowerment