"Career Guidance Center"

งานดี มีรายได้ระหว่างเรียน มุ่งเน้นการศึกษา

บริการและพัฒนานิสิตในการเตรียมตัวให้มีความพร้อมเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงาน

ให้บริการและพัฒนานิสิตในด้านการเตรียมตัวให้มีความพร้อมเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงาน จัดให้นิสิตได้รับประสบการณ์การทํางานจากการหารายได้ระหว่างเรียน การฝึกงาน การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทํางาน การพัฒนาศักยภาพนิสิตเพื่อเปิดโลกทัศน์ความเป็นสากลแก่นิสิตในการวางแผนชีวิตการทํางาน

University of Phayao : Wisdom for Community Empowerment