"Counseling Center"

สุขภาพจิตดี เรียนรู้ได้ ใช้ชีวิตอย่างมีสุข

บริการให้คำปรึกษาปัญหาด้านสุขภาพจิต ให้กับนิสิตและบุคลากร โดยนักจิตวิทยาคลินิก

ศูนย์ให้คำปรึกษามีภารกิจในการส่งเสริม ป้องกันปัญหาสุขภาพจิตของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา โดยจัดให้มีการบริการ ดังนี้ การให้คำปรึกษาปัญหาด้านสุขภาพจิตโดยนักจิตวิทยาคลินิก การประเมินสุขภาพจิตโดยใช้แบบทดสอบทางจิตวิทยา การผ่อนคลายความเครียดโดยใช้คลื่นเสียงบำบัด การนวดผ่อนคลายด้วยเก้าอี้ไฟฟ้า

University of Phayao : Wisdom for Community Empowerment