ผู้แทนสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมคณะเดินทางตรวจมาตรฐาน สนามฟุตบอล ลู่-ลานกรีฑาวัสดุยางสังเคราะห์แบบมาตรฐานมหาวิทยาลัยพะเยา

 
เมื่อวันอังคาร ที่ 13 ธันวาคม 2565 อาจารย์ขาว ณ นคร ผู้แทนสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยคณะได้เดินทางมาตรวจสภาพของลู่ยางสนามแข่งขันประเภทลานของมหาวิทยาลัยพะเยา หลังจากผู้รับเหมาได้ดำเนินการก่อสร้างสนามฟุตบอล ลู่-ลานกรีฑาวัสดุยางสังเคราะห์แบบมาตรฐานมหาวิทยาลัยพะเยา และอยู่ในระหว่างการดำเนินก่อสร้างในงวดงานที่ 4 โดยมีตัวแทนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุผู้ควบคุมงาน โครงการก่อสร้างฯ และบุคลากรกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ พร้อมผู้รับเหมาในการก่อสร้างร่วมสังเกตการณ์ตรวจสอบของทางสมาคมกีฬากรีฑาฯ โดยภาพรวมจากการตรวจวัดความยาวของแต่ละช่องวิ่งความหนาของพื้นยาง ในแต่ละสนามแข่งขันไม่ว่าจะเป็นสนามแข่งขันประเภทลู่หรือสนามแข่งขันประเภทลาน ซึ่งผลการตรวจปรากฏว่า

1. สนามแห่งนี้มี 9 ช่องวิ่งตลอดทั้งสนาม
2. จุดเริ่มแข่งขันประเภทลู่ถูกต้องทุกประเภท
3. จุดรับส่งไม้ว่ิ่งผลัดถูกต้อง
4. จุดตั้งรั้วทุกประเภท ถูกต้อง
5. ประเภทลาน มีความหนาพื้นยางตามกติกา IAAF
6. อุปกรณ์ประเภทลานติดตั้งกับพื้นยาง มีมาตรฐานตามกติกา
7. เป็นพื้นยาง Full PUR มีความหนา 15.1 mm ตาม IAAF Product Certificate no. S-07-0076

พร้อมกันนี้ ทางสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ คณะกรรมการที่เดินทางมาตรวจ ให้ข้อเสนอแนะการแก้ไขในบางจุดของสนาม รวมถึงแนะนำ แนวปฏิบัติการใช้ รวมถึงวิธีการดูแลรักษาสนามดังกล่าว นอกจากนี้คณะกรรมการจะรายงานผลการตรวจสอบให้กับทางสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ออกหนังสือรับรองเพื่อแสดงว่าสนามนี้ได้มาตรฐานและได้รับการรองรับตามกติกาสหพันธ์กรีฑานานาชาติ (IAAF) ต่อไป


ภาพ : กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ
ข้อมูล/ข่าว : กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ
#กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ #DSQ #SDG3 #SDG4


145   17/3/2566 9:58:24   

University of Phayao : Wisdom for Community Empowerment