ประชุมเตรียมความพร้อมการเปิดจองอาคารห้องพัก UP Dorm สำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2566

 
          เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ งานส่งเสริมชีวิตคุณภาพนิสิต หน่วยหอพัก ได้ดำเนินการประชุมเตรียมความพร้อมการเปิดจองอาคารห้องพัก UP Dorm สำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมชูชาติ กีฬาแปง ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต เป็นประธานที่ประชุม พร้อมด้วยอาจารย์จารุวรรณ โปษยานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี และอำนวยการกองกิจการนิสิต ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองบริการศึกษา ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่ ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ และตัวแทนกรรมการผู้จัดการ บริษัท พี เอ็น เอส ไซน์ จำกัด หอพัก UP Dorm ในประชุมได้หารือแผนการดำเนินงานการเปิดจองหอพัก และการรายงานตัวเข้าหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2566 ส่วนรายละเอียดกำหนดการวันและเวลาในการเปิดจองหอพัก และการรายงานตัวเข้าหอพัก งานส่งเสริมคุณภาพชีวิตนิสิต จะประกาศให้ทราบอีกครั้ง และขอให้นิสิตติดตามข้อมูลข่าวสารได้ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยพะเยา http://www.dsq.up.ac.th ต่อไป183   20/3/2566 11:15:19   

University of Phayao : Wisdom for Community Empowerment