เข้าร่วมพัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 
          เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30-16.30 น. กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ โดย นางสาวอำนวยพร ขัติวงศ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ ดร.กลางวารี ไชยวุฒิ หัวหน้างานทุนการศึกษา และน.ส.ปริตา เจริญสิน เป็นตัวแทนเข้าร่วมพัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เรื่อง “Canva เพื่อการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์” จัดโดยศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ธีระภูธร รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานในการเปิดโครงการ และนายพลรบ สวัสดี ผู้อำนวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยพะเยา กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์
1) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับวิธีการใช้งาน Canva
2) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถผลิตสื่อประชาสัมพันธ์จาก Canva ได้
ในการจัดโครงการครั้งนี้ มีบุคลากรของมหาวิทยาลัยพะเยาเข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 55 คน มีระยะเวลาในการจัดโครงการ 1 วัน โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวธนาภา เนติวิวัฒน์ วิทยากรเชี่ยวชาญการออกแบบสื่อด้วยเครื่องมือ Canva มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นวิทยากร


96   20/3/2566 11:37:29   

University of Phayao : Wisdom for Community Empowerment