บุคลากรกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ เข้าร่วมอบรม “แนวทางการดำเนินการตามนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ของมหาวิทยาลัยพะเยา

 

          วันที่ 13 มีนาคม 2566 บุคลากรกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการเข้าร่วมอบรม “แนวทางการดำเนินการตามนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ของมหาวิทยาลัยพะเยา
 และการส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม ของบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Microsoft Teams ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งจัดอบรมโดย กองแผนงาน
ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ เป็นประธานการอบรม วิทยากรบรรยาย ผศ.ดร.อุดม งามเมืองสกุล คณบดีคณะนิติศาสตร์ และ อ.อาทิตย์ ศรีชัย รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะนิติศาสตร์
 โดยการอบรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่แนวทางการดำเนินการตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหนาที่ การปลุกจิตสำนึกหรือการสร้างวัฒนธรรมองค์กร สู่การปฏิบัติงานแก่หน่วยงานทั่วทั้งองค์กรอย่างเหมาะสม
 พร้อมทั้งส่งเสริมมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรมแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยพะเยาอย่างทั่วถึง ตลอดจนเพื่อขับเคลื่อนจริยธรรมของบุคลากรกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการต่อไป88   21/3/2566 11:12:15   

University of Phayao : Wisdom for Community Empowerment