บุคลากรกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรการให้การปรึกษาวัยรุ่น

 
          กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ ได้มอบหมายให้นางธัญญ์พิชฌา สิงห์สถิตย์ หัวหน้าศูนย์ให้คำปรึกษาและสร้างเสริมสุขภาวะ เข้าร่วมฝึกหลักสูตรการให้การปรึกษาวัยรุ่น เพื่อจัดฝึกอบรมให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการให้คำปรึกษาและแนะแนวการศึกษา
ในสถาบันอุดมศึกษา โดยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และความร่วมมือกับสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งหลักสูตรอบรมแบ่งออกเป็น 3 Module ประกอบด้วย
Module 1 เรื่อง การให้การปรึกษาวัยรุ่น (Adolescent Counseling) เป็นการอบรมด้วยตนเองผ่านระบบ E-Learning บนเว็บไซต์ www.Thaiteentraining.com ของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ กำหนดอบรมภายในวันที่ 13-23 มกราคม 2566
Module 2 เรื่อง ทัศนคติและเทคนิคการให้การปรึกษาวัยรุ่นและเยาวชน เป็นการอบรมโดยวิทยากร จำนวน 4 วัน ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 - วันที่ 3 มีนาคม 2566 ณ โรงแรม Health Land Resort & Spa จังหวัดชลบุรี


116   21/3/2566 11:14:15   

University of Phayao : Wisdom for Community Empowerment