บุคลากรกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ เข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับ การปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา

 
          วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ โดย นางสาวปาริชาติ กันทวี เป็นตัวแทนเข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยาโดยได้รับเกียรติจากท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ เป็นประธานกล่าวเปิดงานและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ โดยมี นายศตฉัน วรรณโวหาร  รักษาการแทนผู้อำนวยการกองกฎหมาย กล่าวรายงานโครงการในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ มณีศร อดีตอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายแรงงาน มาเป็นวิทยากรในการบรรยายให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบกฎหมายแรงงาน และระบบสัญญาที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย มีความรู้ความเข้าใจในสิทธิและบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานที่ถูกต้อง และผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ


96   21/3/2566 11:19:19   

University of Phayao : Wisdom for Community Empowerment