กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน

 
          วันที่ 3 มีนาคม 2566 กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ นางสาวอำนวยพร ขัติวงศ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ ได้จัดประชุมหัวหน้างาน และบุคลากรกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ เพื่อทำการติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนาหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 ในรอบ 6 เดือน ประกอบด้วย 1. แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณ 2. แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 3. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 4. แผนการดำเนินการบริหารและจัดการความเสี่ยง 5. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมกันนี้ ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ ได้เน้นย้ำการปลูกฝังจิตสำนึกและค่านิยมที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ โดยเฉพาะการต่อต้านการทุจริตและประพฤติชอบ และมอบหมายให้หัวหน้างานช่วยกำกับดูแลให้บุคลากรภายในงานปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติการขัดกันแห่งประโยชน์และแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ


91   21/3/2566 11:21:51   

University of Phayao : Wisdom for Community Empowerment