เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังปัญหาและหาแนวทางช่วยเหลือนิสิตหลักสูตรแพทย์แผนจีนให้กับนิสิตสาขาวิชาการแพทย์แผนจีนที่ไม่สามารถกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2565

 
          วันพุธที่ 1 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 -12.00 น. นำโดยดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ พร้อมด้วย ผศ.ดร สมคิด จูหว้า คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ อาจารย์ประจำหลักสูตรการแพทย์แผนจีน และบุคลากรกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังปัญหาและหาแนวทางช่วยเหลือนิสิตหลักสูตรแพทย์แผนจีนให้กับนิสิตสาขาวิชาการแพทย์แผนจีนที่ไม่สามารถกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2565 ได้ โดยรับฟังประเด็นปัญหาของนิสิต และหาแนวทางแก้ไขเพื่อเสนอแนวทางแก้ไขกับมหาวิทยาลัยในขั้นตอนต่อไป


78   21/3/2566 11:26:18   

University of Phayao : Wisdom for Community Empowerment