สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยาเข้าพบปะนิสิตเพื่อแจ้งสิทธิการจ้างงานตามมาตรา 35  (การส่งเสริมการจ้างงานระหว่างเรียนนิสิตพิการ)

 
          เมื่อวันศุกร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. นายกฤษฎา จันต๊ะหอม นักวิชาการแรงงาน พร้อมด้วย บุคลากรสำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา เข้าพบปะนางสาววรรณวรี สีหะวงค์ ชั้นปีที่ 2 คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ซึ่งเป็นนิสิตโครงการ DSS มาตรา 35 (การส่งเสริมการจ้างงานระหว่างเรียนนิสิตพิการ) เพื่อแจ้งสิทธิตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ประเภทการจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการโดยวิธีการกรณีพิเศษ ระยะเวลา 12 เดือน (1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2566) โดยได้รับเกียรติจากนางสาวอำนวยพร ขัติวงศ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยนายอภิเชษฐ ดูใจ หัวหน้างานพัฒนาคุณภาพนิสิตพิการ และนางสาวปริตา เจริญสิน นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมและรับฟังสิทธิการจ้างงานนิสิตพิการในครั้งนี้ ณ งานพัฒนาคุณภาพนิสิตพิการ ห้อง D104 กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ อาคารสงวนเสริมศรี มหาวิทยาลัยพะเยา


129   21/3/2566 11:28:29   

University of Phayao : Wisdom for Community Empowerment